ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸੇਧਾਂ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ

Snapchatters ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਐਪ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, Snapchat ਦੇ 375 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 13-24 ਸਾਲ ਦੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 13 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 75% ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।
Snap ਵਿਖੇ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਜ਼ਰਬਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਕ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸਲੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਰਲ ਹੈ: ਅਸੀਂ Snapchat ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ

ਅਸੀਂ Snapchat ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨੈਪਚੈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੀ ਜਾਂ ਅਢੁਕਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ