બ્લૉગ

Introducing Dual Camera on Snapchat!!

Now use your front and back camera to capture content

Celebrating all things creators at VidCon 2022!

Snapchat x VidCon Recap

Celebrating all things creators at VidCon 2022!


523 launches the Black Creator Accelerator 


Snapchat is Helping Black Creators Jumpstart Their Careers

Snap School 2022 Was a Success!

The Stars Have Arrived

Meet your friendly flying camera—Pixy!

Pocket-sized and free flying, Pixy takes the magic of the Snapchat Camera and lets it fly! 

Spotlight Dos and Dont's

How to get your content off to a hot start in 2022.

How to Succeed on Spotlight

We’ve put together some basic ins and outs that will help you make the most of your content on Spotlight.

This Just In: New Updates to Spotlight

It’s always the little things that make a big difference. Check out our latest updates designed to improve the experience and help Creators grow their audience.

ચેલેન્જ સ્વીકારવામાં આવી: સ્પૉટલાઇટ પર પૈસા જીતવાની સૌથી નવી રીતની જાહેરાત

અમે અમારી કૉમ્યુનિટીને તેઓની સર્જનાત્મકતા માટે ઈનામ આપવાનો પાક્કો ઈરાદો રાખીએ છીએ અને કન્ટેન્ટ સર્જનને પદ્ધતિસર રીતે વધુ આગળ વધારવા માંગીએ છીએ, એ ખાતરી કરવાની સાથે કે સ્પૉટલાઇટ દરેક માટે કેન્દ્ર સ્થાન બની શકે.

પ્રોફાઇલમાં 3D બિટમોજી

પ્રોફાઇલમાં 3D Bitmoji હોવાથી, Bitmoji Snap પ્રોફાઇલને એક નવો દેખાવ અને એક નવું પાસું આપે છે.

Snap નકશા પર મારા સ્થળો, વ્યક્તિગત ભલામણો મેળવવાની એક નીવ રીત છે

આજે, અમે સ્નેપચેટ્ટર માટે Snap નકશાની સાથે વિશ્વને જોવાની નવી રીત રજૂ કરી રહ્યાં છીએ

સ્પૉટલાઈટ પર સર્જનાત્મકતાને વળતરઃ સૌથી ઉત્તમ Snaps ને મહત્વ આપે છે.

સ્પૉટલાઇટ Snapchat કૉમ્યુનિટી દ્વારા નિર્મિત સૌથી મનોરંજક Snap પર પ્રકાશ પાડે છે, પછી એને ભલે ગમે તેણે બનાવ્યું હોય.