ഉള്ളടക്ക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളടക്ക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉള്ളത്

സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാർ അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കാനും വിനോദിക്കാനും ലോകത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിലേക്ക് വരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, Snapchat-ന് പ്രതിദിനം 375 ദശലക്ഷത്തിലധികം സജീവമായ ഉപയോക്താക്കളുണ്ട്, കൂടാതെ 20-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലായി 13-24 വയസ് പ്രായമുള്ളവരിൽ 90% പേരിലും 13 മുതൽ 34 വയസ്സുവരെയുള്ളവരിൽ 75% പേരിലും എത്തിച്ചേരുന്നു.

അത് ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരാരാണ്.

Snap-ൽ, ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അവർക്ക് രസകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ ഉള്ളടക്കം നൽകാനും പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അവർക്ക് സുരക്ഷിതവും സംരക്ഷിതവുമാണെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉറപ്പാക്കാനും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഉള്ളടക്ക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ലളിതമാണ്: Snapchat സുരക്ഷിതവും ആരോഗ്യകരവുമായ അനുഭവമായി നിലനിർത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു - പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഉപയോക്താക്കൾക്ക്. അത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണം.

ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

Snapchat-നുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൈവരിക്കാനും അനാവശ്യമോ അനുയോജ്യമല്ലാത്തതോ ആയ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് സ്നാപ്പ്ചാറ്റർമാരെ സംരക്ഷിക്കാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനായി നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, എല്ലാവർക്കുമായി ന്യായവും സ്ഥിരതയുള്ളതുമായ നയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഞങ്ങൾ വിലമതിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ഉള്ളടക്കം ധനസമ്പാദനത്തിനും ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കാനും യോഗ്യമാണ്. എല്ലാവരും വിജയിക്കുന്നു.

സാധാരണ ലംഘനങ്ങളും, അവ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം എന്നതും